About us

HOME >  About us

บริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด

บริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด (Sol Cool Systems Co., Ltd.) เริ่มต้นจากการผลิต จำหน่าย และติดตั้งท่อส่งลม (Air duct) เพื่อใช้ในระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศจนสามารถขยายกลุ่มสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน และประมาณปี พ.ศ. 2548 เราได้เริ่มทำการติดตั้งระบบ Evaporative Cooling ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในระยะแรกจะเป็นการรับติดตั้งเพียงอย่างเดียว จากกระแสความต้องการของระบบ Evaporative Cooling ที่มากขึ้น ทางผู้บริหารจึงทำการจดทะเบียนบริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อทำการจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบ Evaporative Cooling อย่างครบวงจร